SWAG 2019 (SMADA Wayahe Agustusan)
Oleh B. Tiar,S.Pd

Sastra Dibaca 73 kali
SWAG 2019 (SMADA Wayahe Agustusan)

Wulan Agustus yaiku wulan kang sinebut wulan Kamardikan. Wulan kanggo mengeti dinane bangsa Indonesia merdheka ing tanggal 17 Agustus 1945. Ing taun 2019 iki kamadikane bangsa Indonesia genep 74 taun. Ing wulan Agustus akeh adicara-adicara kang dileksanani kanggo mengeti lan nyengkuyung dina Kamardikan ing tanggal 17 Agustus. Adicara-adicara kasebut bisa dileksanani sadurunge utawa pas tanggal 17 Agustus, salah sawijine adicara kasebut yaiku adicara SWAG (SMADA Wayahe Agustusan). SWAG yaiku salah sijine adicara ing wulan Agustus kanggo mengeti dina kamardikan bangsa Indonesia ing SMA Negri 2 Kutha Probolinggo. Adicara iki dileksanani setaun sepisan ing wulan Agustus lan lagi wae kalaksanan rong dina ing tanggal 15-16 Agustus 2019. Ora mung siswa lan siswine kang bisa nyengkuyung adicara SWAG iki, ananging guru-guru ing SMA Negri 2 Kutha Probolinggo uga melu nyengkuyung adicara kasebut.

            Adicara SWAG ing SMA Negri 2 Kutha Probolinggo dirantam kanthi rame lumantar pambiyantune para panitia OSIS lan bapak ibu guru sanes. Ancase supaya adicara setaun sepisan iki dadi adicara kang bisa ndhudhah rasa kamardikane para siswa lan siswi ing SMA Negri 2 Probolinggo. Adicara SWAG iki diwiwiti saka tabuh setengah 7 esuk nganti jam 2 awan. Kagiyatan-kagiyatan sajrone adicara kasebut yaiku ing tanggal 15 Agustus 2019 ana jalan santai, colour party, lomba estafet kayata sendhok neker karo jepit balon, egrang, lan pilong (pipa bolong).

Jalan santai kang dileksanani ing tanggal 15 Agustus 2019 minangka salah sawijine adicara pambuka kanggo miwiti adicara SWAG. Sadurunge jalan santai diwiwiti, Bapak Hakam Basori, S.Pd. minangka Kepala Sekolah ing SMA Negri 2 Probolinggo, mbukak adicara kasebut kanthi nggunting pita kang wis disediyani karo panitia. Jalan santai iki dieloni para siswa lan para guru kanthi rasa bungah semangat 45. Rute kang dadi dalan lumakune jalan santai kasebut pancen ora adoh, kurang luwih 3 kilometer jalaran mlebu-mlebu neng omah para warga. Ananging, rasa nduweni lan melu nyengkuyung adicara kasebut krasa banget.

Sawise kagiyatan jalan santai kalaksanan, adicara sabanjure yaiku colour party. Colour party iki yaiku andrawina werna lumantar tepung kang diwenehi werna. Adicara iki dileksanani ana ing lapangan SMA Negri 2 Probolinggo.

Banjur adicara kaping pungkasan yaiku lomba estafet. Adicara iki kang dadi puncak saka adicara liyane. Lomba estafet diperang ana telung lomba yaiku lomba sendhok neker karo jepit balon, egrang, lan pilong (pipa bolong). Lomba estafet iki dileksanani karo kabeh siswa wiwit saka klas X nganti XII. Ora mung siswa lan siswine ananging bapak ibu guru uga melu nyengkuyung lomba estafet iki. Sorak sorai saka para siswa nambahi semangat para siswa lan para guru kang melu ngisi lomba estafet kasebut.

Sabanjure kagiyatan-kagiyatan ing tanggal 16 Agustus 2019, yaiku ana lomba resik-resik klas lan padusa (paduan suara). Lomba resik-resik dieloni para siswa kanthi resik-resik klas dhewe-dhewe, yaiku klas X, XI, lan XII. Kriteria kang bisa dibiji sajrone resik-resik klas yaiku bab karesikane, rapi (tumata lan orane samubarang ing klas), lan lengkap orane struktur klas. Banjur, klas kang wis diresiki bakal dibiji dening para juri. Klas paling resik bakal pikantuk hadiah.

Semana uga lomba padusa (paduan suara), kang dieloni saben klas iki kudu bisa nembang bebarengan gayut karo lagu kang wis disarujuki para panitia OSIS. Lagu kang ditembangake ngandhut tema kamardikan kang gayut karo temane bab Agustusan. Ing lomba iki klas para siswa dibiji bab laras lan ora lagu kang ditembangake, apal lan orane, banjur kompak lan orane lagu kang ditembangake kanthi bebarengan.

Kagiyatan-kagiyatan kang wis dileksanani ing SMA Negri 2 Kutha Probolinggo minangka salah sawijine wujud rasa kamadikan kanggo nyengkuyung lan mengeti dina kamardikan. Dina kamardikan kang mung ana setaun sepisan iki, dileksanani kanthi saksama. Ancase kanggo ngurmati perjuwangane para pahlawan. Para pahlawan kang merjuwangake bangsa Indonesia supaya panguripan masyarakat Indonesia bisa makmur lan tentrem. Pungkasane, kita minangka masyarakat Indonesia kudu bisa ngucap syukur lan melu mbombong kanggo perjuwangane para pahlawan kanthi nyengkuyung dina Kamardikan ing tanggal 17 Agustus 2019.